Årsmøte 2020

Protokoll fra årsmøtet 2020 - last ned (pdf).

Larvik Golfklubb (LGK) avholder årsmøte tirsdag 25. februar 2020 kl. 1900 i kantinen, Yttersø Businesspark, Elveveien 34, 3262 Larvik.

Registrering av møtende medlemmer fra kl. 1830.

Det vil også bli redegjort for den aktuelle situasjonen.

For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 16. (OBS – ny lov fra 7. januar 2020)

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge protokollfører(e).
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle Klubbens årsberetning.
  9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollkomiteens beretning og revisors beretning.
  10. Behandle forslag og saker.
  11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  12. Vedta Klubbens budsjett.
  13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
  14. Foreta følgende valg:
   1. a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.
    b) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
    c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
    e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter bl.a. årsberetning til årsmøtet i LGK vil du finne på denne hjemmesiden (for nedlasting).

Saksdokumenter - last ned.

Årsberetning 2019 - last ned.

Disse dokumentene ble lagt ut tirsdag 18. februar. Informasjon om saksdokumentene ble også sendt våre medlemmer i nyhetsbrev samme dag.

Vennligst ta med din kopi til årsmøtet !


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO