Innkalling årsmøte - ny dato

Ny dato - Larvik Golfklubb (LGK) avholder årsmøte tirsdag 25. februar 2020 kl. 1900 i kantinen, Yttersø Businesspark, Elveveien 34, 3262 Larvik.

Styret har valgt å flytte årsmøtet fra 11. februar til 25. februar da årsregnskapet etc. er forsinket grunnet sykdom.

Registrering av fremmøtte fra kl. 1830.

Det vil også bli redegjort for den aktuelle situasjonen.

For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 16. (OBS – ny lov fra 7. januar 2020)

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge protokollfører(e).
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle Klubbens årsberetning.
  9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  10. Behandle forslag og saker.
  11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  12. Vedta Klubbens budsjett.
  13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
  14. Foreta følgende valg:
   1. a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.
    b) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
    c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
    e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Leder velges for ett år. Nestleder og øvrige medlemmer er på valg hvert annet år. Øvrige tillitsvalgte velges på hvert årsmøte.

15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

I henhold til LGKs lov § 14 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte (sak 10) være Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen (ny dato) 11. februar 2020Forslag kan sendes på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter bl.a. årsberetning til årsmøtet i LGK vil du finne på denne hjemmesiden (for nedlasting) senest én uke før årsmøtet.

Vennligst ta med din kopi til årsmøtet når den tid kommer!

Med vennlig hilsen
Jon Ivar Bakk (sign.)
styreleder


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO