Årsmøte 14. februar

Protokoll årsmøte 14. februar 2019 - last ned

Larvik Golfklubb (LGK) avholder årsmøte torsdag 14. februar 2019 kl. 1800 i lokalene til Spiseriet Indisk Tandoori, Storgata, Larvik.

Registrering av fremmøtte fra kl. 1730.

Det vil også bli redegjort for den aktuelle situasjonen.

For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  

Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 15.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100,- og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
 4. Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

I henhold til LGKs lover § 13 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte (sak 6) være sendt styret innen 31. januar 2019.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter bl.a. årsberetning til årsmøtet i LGK vil du finne på denne hjemmesiden (for nedlasting).

Saksdokumenter - last ned

Årsberetning - last ned (høyere oppløsning - større fil - last ned her)

Disse dokumentene ble lagt ut torsdag 7. februar. Informasjon om saksdokumentene ble også sendt våre medlemmer som nyhetsbrev samme dag. Ønskes saksdokumentene oversendt per post, vennligst gi beskjed til administrasjonen på tlf. 33 14 01 40 eller per e-post til klubben(a)larvikgolf.no.

Vennligst ta med din kopi til årsmøtet! 

Vi minner om felles sosial sammenkomst - "after-årsmøte" - (den enkelte dekker sin mat og drikke) på Spiseriet etter årsmøtet. Spiseriets gode buffet, grill og tilbehør for kr. 300,-.  Bestilling av mat gjøres via GolfBox innen søndag 10. februar kl. 1800.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO