Logg inn

larvikgolf

Hjem / Nyheter
A+ R A-
Styret i Larvik Golfklubb (LGK) innkaller klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte torsdag 15. desember 2016 kl. 1800 i restauranten, Fritzøe Gård Golfbane, Larvik.
 
Registrering av fremmøtte fra kl. 1715.
 
Kl. 1800 – ekstraordinært årsmøte Larvik Golfklubb
Kl. 2000 (ca.) - ekstraordinær generalforsamling i Larvik Golfbane AS - se info nedenfor.
 
Ekstraordinært årsmøte (LGK) skal iht. klubbens lover § 17 (4) bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 
Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, to medlemmer til tellekorps samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle og godkjenne avtaler om

a. leie av golfanlegget - med Fritzøe Gård Golfbane AS

b. leie av arealer til klubbhus - med Fritzøe Gård Golfbane AS

c. kjøp av driftsmidler og overtagelse av fast ansatte i Larvik Golfbane AS - med Larvik Golfbane AS

5. Behandle og vedta å ikke benytte rett til å forlenge avtaleforholdet i Samarbeidsavtalen mellom Larvik Golfbane AS og Larvik Golfklubb
6. Fastsette innbetaling av engangsinnskudd på kr 2 000,- for alle medlemmer som er 20 år og eldre per 31. desember 2016

 
Saksliste og saksdokumenter til det ekstraordinære årsmøtet i LGK vil du finne nederst på denne siden som vedlegg. Informasjon om saksdokumentene ble sendt som nyhetsbrev til medlemmene 1. desember.
 
Ønskes saksdokumentene oversendt per post, vennligst gi beskjed til administrasjonen på tlf. 33 14 01 40 eller per e-post til klubben(a)larvikgolf.no.
 
Vi ber medlemmene bringe med seg sin kopi av dokumentene til årsmøtet.
 
Representanter fra styre vil være til stede under proshopens julesalg torsdag 8. desember kl. 18 - 20 for å svare på spørsmål.

 
Styret i Larvik Golfbane AS (LGB) vil innkalle selskapets aksjonærer til ekstraordinær generalforsamling torsdag 15. desember 2016 i restauranten, Fritzøe Gård Golfbane, Larvik. Generalforsamlingen vil finne sted umiddelbart etter LGKs ekstraordinære årsmøte.
 
På generalforsamlingen har hver A-aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Fullmaktsskjema vil følge saksdokumentene.
 
Innkallingen og saksdokumenter til generalforsamlingen i LGB blir sendt selskapets aksjonærer per e-post senest 8. desember 2016. Om du ikke har mottatt din kopi, meld fra på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .
 
Vi ber aksjonærene bringe med seg sin kopi av dokumentene til generalforsamlingen.
 
onsdag 23. november 2016 14:12

LGK - hva skjer?

Publisert i Larvik Golfklubb
Styret viser til nyhetsbrev som ble sendt alle medlemmer 23. september, samt den orientering som ble gitt på de ulike avslutninger for Herre-, Dame- og Seniorkomiteene samt på klubbkvelden 15. oktober om planlagt endring av driftskonsept.
 
Vår intensjon var at det nødvendige avtaleverk skulle være ferdig 1. november. Det rakk vi av forskjellige grunner ikke. Noen punkter gjenstår fortsatt, men de håper vi skal være i havn i løpet av noen dager slik at formell innkalling til ekstraordinært årsmøte kan sendes ut senest 1. desember vedlagt alle nødvendige underlag og styrets saksinnstillinger slik at medlemmene har god tid til å sette seg inn i saken før ekstraordinært årsmøte som vil finne sted torsdag 15. desember i klubblokalene. Vi gjør oppmerksom på at klubbmedlemmer som ikke har gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben ikke har stemmerett.
 
Da mange har spurt om hva som skjer, fant vi det riktig å sende denne informasjonen nå.
 
Det som skal legges fram på årsmøtet er resultatet av de forhandlinger som i høst har vært mellom klubben og Fritzøe Gård Golfbane AS (FGG) og Larvik Golfbane AS (LGB) om at klubben ønsker å overta driften av anlegget/banen og kun ha et leieforhold til golfanlegget.  Dersom årsmøtet gir sin tilslutning til dette, vil banen bli medlemsstyrt med de fordeler og ansvar dette medfører.
 
Utgangspunktet var at den avtalen vi har hatt siden 1. januar 2007 med Larvik Golfbane AS, i henhold til kontrakten skulle gås gjennom av partene og eventuelt revideres dersom partene var enige om det med virkning fra 1. januar 2017.
 
Under diskusjonen om eventuelle punkter som trengte revisjon, kom det frem et forslag om at kanskje klubben skulle overta de ansatte og selv stå for driften av banen.
Dette kan gi bedre økonomiske betingelser både med hensyn til mva- kompensasjon, mulighet til å søke kommunen om støtte til drift av anlegg, mulighet for bedre og nye avtaler med sponsorene samt mulighet til å søke om spillemidler ved nye investeringer i anlegget. 
I tillegg er styret av den oppfatning at klubben som de siste 10 år bare har hatt ansvar for det sportslige og det sosiale, ved å overta også driften og vedlikeholdet av anlegget, vil få et større medlemsengasjement og medlemmene et større eierskap til banen. 
 
Ideen fikk tilslutning både fra grunneier FGG, LGB og klubbens styre.
 
Det har blitt forhandlet om tre avtaler - leie av golfanlegget, leie av nødvendige arealer til klubbhus og avtale om kjøp av driftsmidler og overtagelse av de fast ansatte i baneselskapet.
 
Avtale om leie av golfanlegget
Dette er hovedavtalen som bestemmer at klubben leier hele golfanlegget med baner, eksisterende driving range, verksted mv. direkte av FGG.  Eksisterende avtale mellom klubb og baneselskap vil således bli avsluttet pr. 31. desember 2016.
 
Den totale leien vi skal betale for golfanlegget og klubbhus, vil bli redusert vesentlig i forhold til leien baneselskapet har betalt i 2016. Det endelige beløp er et av de punkter som gjenstår i forhandlingene.
 
Avtalen er i prinsippet evigvarende og tilfredsstiller de krav som stilles ved søknad om spillemidler.
 
Leie av arealer til klubbhus
Da vi startet forhandlingene trodde vi at det skulle være mulig for en relativt rimelig sum å innrede et nytt klubbhus i vognskjulet (bygningen ved hull utslaget hull 10 med bl.a. toalett). Det ble nedsatt en gruppe bygningskyndige medlemmer som skulle vurdere prosjektet og det viste seg at  blant annet på grunn av omfattende offentlige krav, ville dette koste i størrelsesorden 6-7 mill. Styret fant da at dette prosjektet måtte settes noe på vent til vi har en mer solid økonomi i klubben og til vi får utarbeidet en mer presis kostnadskalkyle som kan gi grunnlag for søknad om spillemidler og  bankfinansiering.
 
Det ble også undersøkt om vi kunne sette opp et nytt klubbhus på et annet sted på eiendommen, men dette ville også bli relativt kostbart også fordi vi må også finansiere kjøp av driftsaktiva og varelager.
 
FGG fremkom da med et forslag om at vi kunne leie nødvendige klubblokaler i nåværende klubbhus mens vi arbeider videre med prosjekt vognskjul.
Det er derfor inngått en egen leieavtale på i utgangspunkt 4 år på et noe begrenset areal i klubbhuset. Vi leier kafeteriaen med kjøkken, eksisterende proshop, kontorene bak shopen og toaletter og garderobeanlegg. Vi leier ikke restauranten, men vil få mulighet til å leie denne hvis vi har behov ved større turneringer, årsmøter og medlemsmøter og lignende.
 
Kjøp av driftsmidler og overtagelse av de fast ansatte i Larvik Golfbane AS
En forutsetning for å kunne overta driften av anlegget er at klubben kjøper nødvendige driftsmidler av LGB. Driftsmidlene som består av alt av traktorer, klippere, biler, etc., er tilstandsvurdert av maskinleverandørene og av de ansatte i baneselskapet samt av en maskinkyndig fra klubben. De er kommet frem til en total kjøpesum på ca. kr 1 450 000 inklusive eksisterende varelager av sand, gjødsel, frø og lager av reservedeler. I tillegg kommer eventuelt restlager av varer i proshop. Dette vil først foreligge etter nyttår.
 
I henhold til Arbeidsmiljøloven er klubben forpliktet til å gi de fast ansatte i baneselskapet tilbud om ansettelse på samme vilkår når vi overtar baneselskapets virksomhet. Den enkeltes arbeidsinstruks vil bli nøye gjennomgått.
 
Finansiering og økonomi
Vi har søkt DNB om et langsiktig lån på kr 1,5 mill. for kjøp av driftsmidlene samt at vi har søkt om en kassekreditt på kr 1 mill. Vi har videre under utarbeidelse søknad til kommunen om en garanti til bruk overfor DNB på kr 2,5 mill.
Dersom vi får garantien, regner vi med at nødvendige lån og kreditter vil bli innvilget. 
 
Selv om vi får de nødvendige lån, må klubben etter innspill fra banken, øke egenkapitalen som i dag er på ca. kr 200 000 til minimum kr 1,5 mill.
Dette ønsker styret at skjer gjennom at alle voksne medlemmer (20 år og eldre ved årsskiftet) innbetaler et engangsinnskudd på kr 2 000. Dette vil gi en egenkapital på ca. kr 1,5 mill. inklusive eksisterende egenkapital.
Fakturering og innbetaling vil skje i januar 2017.
 
Styret har gått igjennom eksisterende kontingentkategorier med tilhørende ulike spillerettigheter og foreslår å redusere antallet. Dette vil lette administrasjonen vesentlig. Dette skal ikke behandles på dette årsmøtet, men vil bli forelagt det ordinære årsmøtet i februar sammen med fastsettelse av medlemskontingenter og spilleavgiftene for de forskjellige kategoriene.
 
Styret har også utarbeidet et forslag til budsjett for 2017. Dette skal også først behandles på det ordinære årsmøtet i 2017.
Budsjettet er et foreløpig forslag basert på det vi vet om inntekter og kostnader i 2016.
Budsjettforslaget vil bli revidert når vi ser hva vi får til av nye sponsoravtaler mv. samt at vi vet hvor mange medlemmer vi har 1. januar 2017.
Styrets foreløpige forslag at det hvert enkelt medlem betalte i 2016 ikke skal økes i 2017. 
 
Det eneste unntaket er de som har aksjer i LGB. FGG tilbyr å overta alle aksjer i LGB for innfusjonering av selskapet i FGG. Aksjonærene vil derfor sammen med innkalling til ekstraordinær generalforsamling i LGB (også torsdag 15. desember), få tilbud om innløsning av sin aksje mot å få kr 100. Selskapet har negativ egenkapital og aksjens verdi har i flere år vært kr 0.
Dersom tilbudet aksepteres i år, vil aksjonæren få et tap på salg av aksjer på selvangivelsen for 2016. Skattefradraget vil bli 27 % av differansen mellom kjøpesum og salgssum. Dersom man betalte kr 15 000 for aksjen i sin tid, vil spart skatt utgjøre
kr 4 023. Den enkeltes kjøpesum står oppgitt på den aksjeoppgave man hvert år mottar fra Skatteetaten.
Aksjonærene har, dersom de har hatt aksjen i 10 år, spart til sammen over kr 12 000 i årlige spilleavgifter sammenlignet med et medlem uten aksje med full spillerett.
 
I fremtiden vil det ikke være egne kategorier for aksjonærer.
 
Oppsummering
Styret mener man vil få et balansert avtaleverk som gir klubben en stor mulighet til å videreutvikle både banen og klubbengasjement hos det enkelte medlem slik at vi alle kan få et større eierskap til både klubb og bane.
 
Representanter fra styret vil kunne svare på spørsmål i proshopen under Black Friday-salget fredag 25. i åpningstiden kl. 1400 – 1900.
 
Larvik, 22. november 2016
Styret i Larvik Golfklubb
 
onsdag 26. oktober 2016 12:41

Sesongavslutningsturnering

Publisert i Larvik Golfbane Skrevet av Administrator

Nyklipte greener på torsdag!

Søndag 30. oktober kjører vi en sosial shotgunturnering med start kl. 1030.

Vi spiller single stableford med 1/1 handicap i en klasse. Damer spiller fra rødt og herrer fra gult.

 

Påmelding på lister i Servicepunktet/proshop søndag kl. 0830-1000.

Startkontingent (medlemmer) kr 150,- og for gjestespillere kr 400,-.

Gode pølser og vafler - åpen proshop i helgen.

 

Har du forsøkt vår nye baneguide på din mobiltelefon? Les mer og last den ned - her.

Det er ikke fastsatt noen dato for stenging av banen for sesongen.

onsdag 26. oktober 2016 10:32

Helgegolf

Publisert i Larvik Golfbane Skrevet av Administrator

Lørdag 29.

Proshop åpner kl. 0900 - og lukker kl. 1400.

Vi har tidsbestilling i GolfBox.

 

Søndag 30.

Spill (turnering) ved shotgunstart kl. 1030. 

Påmelding i Servicepunktet/proshop søndag kl. 0830 - 1000. Les mer - her.

Etter shotgunstarten/ turneringen er det tidsbestilling i GolfBox.

Proshop åpner kl. 0830 - og lukker kl. 1600.

 

Velkommen til en fin golfhelg!

 

Har du lastet ned og prøvd vår nye baneguide på din mobiltelefon? Les mer - her.

PS – vi har å gått over til ballrenne alle hverdager, men merk at vi har shotgunstart søndag 30. oktober.

tirsdag 11. oktober 2016 17:04

Klubbkveld

Publisert i Larvik Golfklubb

Klubbkveld med premiering klubbmesterskapene og Larvik Cup

 

Etter en lang sesong og dagens dugnad, møtes vi kl. 1800 (lørdag 15.) for en klubbkveld i restauranten.

Klubben spanderer maten, mens det i glasset dekker du selv.

I løpet av kvelden vil det være

  • premieutdeling for alle klubbmesterskapene, Larvik Cup og dagens dugnadsturnring
  • informasjon om forestående prosess endring driftskonsept og arbeid samarbeidsavtale
  • ... og ikke minst en sosial sammenkomst.


Påmelding til klubbkvelden ser vi helst at du gjør i GolfBoxDa vet vi bedre hvor mye mat som skal forberedes. (Finner du ut etter dette at du gjerne vil komme - meld deg på i GolfBox så raskt du har bestemt deg.)

fredag 07. oktober 2016 11:50

Knut vinner av Larvik Cup

Publisert i Larvik Golfklubb


Knut Nerum er vinner av Larvik Cup 2016!

 

Knut vant 5&4 i finalen over Peter J. Byrne. Harald Anvik tok 3. plassen foran Asbjørn Corneliussen.

 

I årets matchspill ble spillerne fordelt i puljer hvorav de to beste fra hver pulje skulle gå videre til cupspill. Hensikten var at alle skulle få mer enn en match i løpet av perioden. 

 

Etter puljespillet var 16 medlemmer klare for cuprundene.  Resultatet av de enkelte matchene frem til finalen, kan du se i GolfBox.

 

Tidligere vinnere av Larvik Cup - se her.

Side 1 av 32

Del artikkelen med andre!

FacebookTwitter

Våre hullsponsorer